Rzymówka – źródło św. Jadwigi, grodzisko z XI w., dęby o imionach pierwszych Piastów
Wybierz obiekt:

Rzymówka – źródło św. Jadwigi, grodzisko z XI w., dęby o imionach pierwszych Piastów

Grodzisko w Rzymówce położone jest w centrum wsi na małym płaskim wyniesieniu, na lewym brzegu Kaczawy, w pobliżu d. folwarku (obecnie w stanie szczątkowym). Zostało odkryte w poł. XIX w. ,wówczas zwane było Schwedenschanze. Dawny gród założony był na planie owalu o wym. 110m x 55m. i otoczony był drewniano-ziemną palisadą. Obecnie majdan o powierzchni  ok. 6,5 ara otoczony jest wałem kilkumetrowej wysokości. Od południa znajduje się przerwa w wale będąca pierwotnie wejściem do grodu. W okresie międzywojennym na terenie grodziska odbywały się imprezy wiejskie, a w latach po II wojnie światowej do 1964 r. obszar grodziska przystosowano do hodowli świń. Archeologiczne badania prowadzone w latach 1978 –1980 wykazały, że gród zamieszkiwany był od IX do poł. XI w., kiedy to został spalony. Na majdanie odkryto obiekty mieszkalne: pozostałości ziemianek, domów zrębowych i słupowych oraz liczne przedmioty z żelaza: broń, narzędzia, a także fragmenty naczyń glinianych. Zapewne wówczas gród pełnił funkcję lokalnego centrum gospodarczego. W XIII i XIV w. na opuszczonym grodzisku założono cmentarz: podczas badań odkryto 9 grobów szkieletowych. Obecnie obiekt jest w dobrym stanie i służy celom turystycznym.

 

Źródełko św. Jadwigi znane jest od wieków. Zlokalizowane jest ono naprzeciw dawnej bramy do grodziska. Jego nazwę wiąże się według tradycji z pobytem w tym miejscu matki Henryka II Pobożnego, która jest patronką pojednania między narodem polskim i niemieckim oraz patronką Śląska. W związku z tym, w 2005 r. postawiono tutaj tablicę: „Hedwigsquelle 1211 – Źródełko św. Jadwigi 2005”.

 

19 kwietnia 2005 r. w Rzymówce, na skarpie wału grodziska, przy drodze do źródełka św. Jadwigi posadzono dziesięć dębów milenijnych, oznaczających dziesięć wieków. Noszą one imiona postaci związanych z początkami państwa polskiego. Są to: I. Piast Kołodziej, II. Ziemowit, III. Leszek, IV. Ziemomysł, V. Mieszko I, VI. Dobrawa, VII. Bolesław Chrobry, VIII. Święty Wojciech, biskup, IX. Bolesław II Śmiały, X. Bolesław III Krzywousty. Do tych milenijnych drzew dołączono dwa dęby (XI i XII) poświęcone pamięci papieża Jana Pawła II i na cześć nowo wybranego Benedykta XVI. Pierwszemu nadano imię Karol, a drugiemu Benedykt XVI.

 

Źródła:

M. i T. Kaletynowie Marta i Tadeusz, Lodowski Jerzy, Grodziska wczesnośredniowieczne województwa wrocławskiego, Wrocław 1968.

Bykowski Karol [w:] „Śląskie Sprawozdania Archeologiczne”, t. XXI, Wrocław 1980; t. XXII, Wrocław 1981; t. XXIII, Wrocław 1982.

Pankiewicz Aleksandra, Rzeźnik Paweł, [w:] „Śląskie Sprawozdania Archeologiczne”, t. XLVIII, Wrocław 2007.